Kinderalimentatie kan hoger uitvallen na uitspraak Hoge Raad over kind gebonden budget

Een belangrijke vraag die alimentatieland bezig hield is of voor het vaststellen van kinderalimentatie het zogeheten kind gebonden budget (een inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders) wel of niet in mindering op de behoefte van de kinderen dient te komen, of dat deze bij de draagkracht van de ontvangende ouder moet worden meegenomen. De Hoge Raad heeft deze vraag op 9 oktober 2015 beantwoord.

De beslissing van ons hoogste rechtscollege over het KIND GEBONDEN BUDGET geeft aanleiding bestaande en nieuwe kinderalimentaties -opnieuw- onder de loep te nemen.

De Hoge Raad heeft het volgende beslist:

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.