Kosten

Wij werken met een half uur kosteloos kennismakingsgesprek. Hierin maken we uitgebreid kennis (het draait immers om vertrouwen). Vertellen we iets over onze werkwijze, de  verwachtingen over en weer, de mogelijke aanpak (al dan niet mediation en de ‘spelregels’ daarvan) en de kosten.

Het is moeilijk een kostenindicatie te geven zonder dat wij uw situatie kennen. Daarom is een kennismakingsgesprek van belang. Hierna kan een schatting van de kosten gegeven worden. Soms gaat een kennismakingsgesprek over in een intake gesprek, maar niet zonder dat er eerst duidelijke afspraken zijn gemaakt over de kosten. Het kennismakingsgesprek is dus niet bedoeld voor een inhoudelijke bespreking van uw geschil.

Neem contact met ons op voor het maken van een kennismakingsafspraak.

Advocaatkosten aftrekbaar bij echtscheiding?

Kosten die gemaakt worden in het kader van een echtscheiding, zijn in principe niet aftrekbaar. De kosten die de alimentatieontvanger maakt voor het verkrijgen, het behouden of het verhogen van partneralimentatie zijn hierop een uitzondering. Deze kosten zijn voor de alimentatieontvanger aftrekbaar op grond van art. 3.108 Wet IB 2001. In dit artikel is bepaald dat kosten in aftrek kunnen worden gebracht voor zover deze zijn gemaakt voor de verwerving, de inning en het behoud van (belaste) uitkeringen en verstrekkingen. VJK advocaten geven aan welk deel van de factuur ziet op de partneralimentatie.