Gezamenlijk gezag door erkenning

Een lastig vraagstuk voor (toekomstige) ouders, die ongehuwd of niet geregistreerd zijn, is hoe het ouderlijk gezag wordt geregeld. Bij gehuwde of geregistreerde partners gebeurt dit automatisch, maar wanneer een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontbreekt dient u dit zelf te regelen. Vaak wordt het als lastig ervaren om het ouderlijk gezag aan te vragen. Per 1 januari 2023 is daarom omtrent dit onderwerp een belangrijke wetswijziging doorgevoerd. Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder na erkenning van het kind. Het gezag hoeft niet langer bij de rechtbank te worden aangevraagd.

Wat houdt het hebben van ouderlijk gezag in en waarom is dit van belang? Tot het 18e levensjaar staan kinderen onder gezag. Degene die het ouderlijk gezag verkrijgt is daarmee tevens de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Als wettelijk vertegenwoordiger bent u bevoegd belangrijke beslissingen over het kind te nemen. Hierbij kunt u denken aan het inschrijven op een school, een reis naar het buitenland maken en het nemen van een medische beslissing. Gezamenlijk gezag is daarnaast van belang voor de toeslagen die u eventueel kunt ontvangen en in het geval een van de ouders komt te overlijden.

Voor 1 januari 2023 kon de partner van de moeder het kind wel erkennen, maar daarmee was de ouder nog niet met gezag belast. Om dit te verkrijgen moest apart een aanvraag bij de rechtbank worden ingediend. Met inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt de erkenner van het kind automatisch belast met het ouderlijk gezag. De erkenning van het kind op het gemeentehuis is hiermee dus voldoende voor beide ouders om het ouderlijk gezag te verkrijgen.

Een aantal belangrijke punten van aandacht:

  • U hebt uw kind voor 1 januari 2023 erkend, maar het kind is na 1 januari 2023 geboren. In dit geval moet het gezamenlijk gezag nog apart geregeld worden bij de rechtbank.
  • De wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Het zou voor kunnen komen dat het oudste kind onder de oude regeling viel en een eventueel broertje of zusje onder de nieuwe regeling valt.
  • De wetswijziging betreft een nieuwe hoofdregel. Hierop gelden een aantal uitzonderingsgronden waarmee rekening gehouden dient te worden. Hierbij kunt u denken aan gevallen waarbij al twee ouders met het gezag belast zijn of wanneer beide ouders aangeven alleen de moeder met het gezag te willen belasten.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.